PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN (BLUE CORE HYBRID)

0356426868